نقش افتخار

حكايت اين مجموعه نقش افتخاری است كه تک تک اين افراد با عشق روی چهره خود نقش بسته اند؛ آنان كه ميهن خود را همچون مادر خويش می دانند و سال ها پای اين انقلاب و نظام ایستاده و می ایستند. این نقش پرچمی است كه برای ٨٠ ميليون ايرانی باعث عزت و افتخار است.

نقش افتخار

دیدگاهتان را بنویسید